1988 Honda Civic LX Sedan

Details & Options

1988 Honda Civic LX Sedan

1988 Honda Civic LX Sedan.

Email

Email to a Friend

  • 1990 Honda Civic CRX Si

    1990 Honda Civic CRX Si

  • 1989 Honda Accord SEi Coupe

    1989 Honda Accord SEi Coupe

  • 1989 Honda Prelude Si 4WS

    1989 Honda Prelude Si 4WS

  • 1989 Honda Prelude Si 4WS

    1989 Honda Prelude Si 4WS

  • 1989 Honda Prelude S

    1989 Honda Prelude S

  • 1989 Honda Accord SEi Coupe

    1989 Honda Accord SEi Coupe

  • 1989 Honda Accord LXi Coupe

    1989 Honda Accord LXi Coupe

  • 1989 Honda Accord LXi Hatchback

    1989 Honda Accord LXi Hatchback

  • 1989 Honda Accord SEi Coupe

    1989 Honda Accord SEi Coupe

  • 1989 Honda Civic Hatchback

    1989 Honda Civic Hatchback

  • 1989 Honda Civic 2WD Wagon

    1989 Honda Civic 2WD Wagon

  • 1989 Honda Civic 4WD Wagon

    1989 Honda Civic 4WD Wagon

  • 1989 Honda Civic Si Hatchback

    1989 Honda Civic Si Hatchback

  • 1989 Honda Civic CRX Si

    1989 Honda Civic CRX Si

  • 1989 Honda Civic CRX Si

    1989 Honda Civic CRX Si